Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - VVIA
VVIA-e-nieuwsbrief
20.08.2002

Inhoud van deze nieuwsbrief:

klik hier om je te abonneren
terug - return back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology 

 

 

 

 

 

 

 de VVIA Website

 VVIA heeft in de loop van voorbije jaren - als eerste industrieel-archeologische vereniging in Vlaanderen - geïnvesteerd in moderne communicatiemiddelen: internet en e-mail. Onze website omvat nu honderden afbeeldingen en ruim 200 html-pagina's met informatie.

Onze website, die vroeger gehuisvest was bij Conservare, is sedert begin van dit jaar verhuisd naar een eigen domein: http://www.vvia.be , en verwierf daarnaast nog enkele neven-domeinen die we later hopen in te vullen (bv. www.industrieelerfgoed.be)

De oude website haalde in de loop van voorgaande vier jaar 6605 bezoekers op zijn toegangspagina, met een gestage groei:

aantal bezoekers per jaar:

1998

731

1999

1602

2000

1818

2001

2454

De bezoekers kwamen uit 63 landen (waarvan sommige erg exotische), 88,19% uit Europa, 64% uit België en 11% uit Nederland.
Daarnaast komt echter een veelvoud van bezoekers via zoekmachines rechtstreeks op interne pagina's terecht, zonder dat ze via de voordeur binnenkomen. Een onderzoek midden 2000 leerde ons dat elke bezoeker op de toegangspagina stond voor 14,... geconsulteerde pagina's. Dit zou betekenen dat we in dat jaar meer dan 25.000 unieke hits zouden gehaald hebben.

Tijdens de jaarwisseling gebeurde de verhuis, en in januari/februari werden de interne verbindingen ("links") gecontroleerd en aangepast. Vanaf 3 maart werd de website operationeel geacht en startten we opnieuw met het tellen van bezoekers op de toegangspagina's.

Tussen 3 maart en 30 juli passeerden reeds 1669 bezoekers via onze voordeur. Als deze evolutie zich verderzet, dan zullen we dit jaar op 10 maanden meer dan 3300 bezoekers op onze thuispagina halen, geëxtrapoleerd op 12 maanden zelfs een 4000-tal.
Tot 30 juli passeerden bezoekers uit 23 landen onze thuispagina, verdeeld over 64,1% afkomstig uit België, 13,1% uit Nederland, 4,1% uit Duitsland, 3,4% uit de USA, 2,3% uit Frankrijk en 2% uit het Verenigd Koninkrijk.

 De website wordt dus een belangrijk medium, en VVIA wil hierin verder investeren. Tijdens voorbije weken werden trouwens reeds een reeks kleine en grotere wijzigingen aangebracht, en werd er heelwat informatie toegevoegd.
De website is een aanvulling op het tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek', en op een aantal andere projecten die nog in onze lade zitten.
Daarom is VVIA nog steeds op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan onze werkgroep publikaties, die teksten en fotomateriaal willen toeleveren, die op zoek willen gaan naar nieuws en informatie voor onze leden

 


 

 

Kwarteeuw VVIA

 De VVIA werd in 1978 - een beetje "tussen pot en pint" opgericht, en bestaat volgend jaar dus een kwarteeuw. We zijn daarmee één van de oudste platformorganisaties in de sector, in Europa is enkel de Britse "Association for Industrial Archaeology" ouder (zij bestaan 30 jaar)

We willen dit niet zomaar laten voorbijgaan.
Vandaar dat er nu een groepje vrijwilligers timmert aan de plannen voor volgend jaar.
Ook UW steentje kan daarbij belangrijk zijn.
Geef Uw naam op als U wil meewerken aan een werkgroep 'lustrum' - via info@vvia.be, per fax 056/255173 of via ons postadres:

VVIA
Postbus 30 Gent XII
B-9000 Gent-12 (gelieve de "12" niet te vergeten)


 

Frankrijk: Cursus Industrieel, Wetenschappelijk en Technisch Erfgoed

Onze Franse collegae melden ons dat door het Conservatoire National des Arts et Métiers in Parijs tijdens het academiejaar 2002-2003 en bachelor-cursus 'Communication, Valorisation, Muséologie et Patrimoine Industriel, Scientifique et Technique' ingericht wordt. Deze omvat een theoretische opleiding van 160 u. + 230 u. praktijk. De opleiding duurt twee jaar, maar kan ook in één jaar doorlopen worden. De cursusleiding berust bij prof. André Guillermé.

Indien U informatie wenst: Pascal Lévêque, 5 rue du Vertbois, F-75141 Paris cedex 03, tel. +33.1.53018065.

 


 

United Nations Year for Cultural Heritage

Door de UNO werd 2002 uitgeroepen tot het United Nations Year for Cultural Heritage.

In tal van landen zijn in het kader hiervan speciale activiteiten, studiedagen congressen, acties,... gepland. In Vlaanderen heerst echter grote windstilte... Het blijkt dat verschillende beleidsverantwoordelijken nog niet eens gehoord hadden van dit jaar...

Hierbij weten de leden van de VVIA alvast dat UNYCH bestaat.
En als ze meer informatie wensen kunnen ze kijken op de website van UNESCO onder: www.unesco.org/culture/unych/

 


 

Hoe een industriële site laten beschermen ?

We vergeten al te vaak dat de meeste historische gebouwen en sites - zéker de industrieel archeologische - nog steeds bedreigde specimina zijn. Alhoewel het de bedoeling van de Vlaamse Regering is om het aantal beschermingen op te drijven naar ca. 15.000 panden (dus bijna een verdubbeling) halen we daarmee in de verste verte de scores niet van bv. Nederland (25.000 beschermde panden in Amsterdam) en Groot-Brittannië (ca. 450.000 beschermde gebouwen).

Wettelijke bescherming is in feide de enige garantie die men heeft om een pand te bewaren voor het nageslacht.
Vandaar dat wij onze leden nog steeds aanraden om voor interessante panden een beschermingsaanvraag in te dienen. Deze panden moeten een "historische, artistieke, wetenschappelijke, volkskundige, industrieel-archeologische of algemene sociaal-culturele waarde bezitten". Eén van deze kwaliteiten is voldoende.

Elke Vlaming heeft het recht om een bescherming aan te vragen. Dit moet dus niet gebeuren door de gemeente of één of andere commissie of instantie. Elkeen, privé-persoon, vereniging, historische kring,... kan zo een aanvraag indienen.
Dit moet per brief gebeuren, waarin U even het belang van het pand motiveert, best enkele illustraties bijvoegt, en de exacte locatie aanduidt.

De aanvraag dient U te zenden aan de minister bevoegd voor de monumentenzorg.
Dit is nu Minister Paul Van Grembergen, Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel.

  


 

Schrijf een brief

Voor bedreigde sites lanceert de VVIA een briefschrijfcampagne - systeem 'Amnesty International'. Uit de praktijk weten we dat het toestromen van brieven van particulieren en verenigingen beschermingsdossiers opnieuw kunnen op gang trekken.

Neem dus Uw pen ter hand, en schrijf een briefje i.v.m.

  • de elektrische centrales van Zwevegem en Langerbrugge, waarvan Electrabel de bescherming wil doen opheffen om ze te kunnen slopen
  • de beschermde kanaalbrug over het Albertkanaal in Riemst-Vroenhoven (waar een partijtje poker gespeeld wordt door de dienst der waterwegen en minister Stevaart) die men wil slopen omwille van een kanaalverbreding (alle informatie verkrijgbaar bij het gemeentebestuur van Riemst)
  • de bescherming in Aalst van het graanmagazijn De Wolf-Cosyns (1883) aan de Fr. De Wolfkaai, de gevels van de moutsilo (1871), het sorteermagazijn voor granen en de mouterij (1885) van dezelfde firma aan de Arbeidsstraat, en de vroegere 'Filature du Canal' ofte 'Spinnerij Jelie' aan de Werf. De actie voor het behoud van deze gebouwen werd ingezet door de Werkgroep Monumentenzorg van de Culturele Raad van Aalst, info via Jan Louies, Arbeidsstraat 13, 9300 Aalst
  • de bescherming van de voormalige pannenbakkerij van 'Kapel ter Bede' en van de textielfabriek 'De Stoop', beide in Kortrijk. Vooral de eerste site is een oud dossier dat reeds meer dan 15 jaar in een patstelling zit... Info via 056/253373
  • de bescherming van de meest relevante delen van de Cokesfabriek van Zeebrugge

Meer informatie over deze sites vindt U binnenkort op onze website, in de pagina's over 'bedreigde sites' (deze worden in de loop van augustus bijgewerkt)

 


 

 

Cokesfabriek Zeebrugge

 I.v.m. de problematiek van de voormalige cokesfabriek van Zeebrugge ('Carcoke) nam de VVIA via een perstekst volgend standpunt in:

"De VVIA vzw verneemt dat de Vlaamse overheid een overeenkomst bereikt heeft met de eigenaar van de voormalige cokesfabriek van Zeebrugge voor de sanering van deze terreinen. Hierbij zal de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij deze gronden voor 1 symbolische frank overnemen en saneren.

De VVIA vraagt aandacht voor de historische waarden van deze site en van een reeks gebouwen die zich op het terrein bevinden.
In de loop van 1999 bezochten vertegenwoordigers van de VVIA, samen met ambtenaren van de provincie West-Vlaanderen en van de stad Brugge meermaals de site - en bestond overeenstemming over de waarde van het geheel en over de noodzaak om een erfgoedgerichte herbestemming te overwegen. Door vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen werd toen een initiatief aangekondigd - waar tot op heden (in het door de Verenigde Naties uitgeroepen 'Jaar van het Cultureel Erfgoed', 2002) nog steeds op gewacht wordt. Ook op de in 1999 in het vooruitzicht gestelde samenstelling van een werkcomité dat deze problematiek zou behandelen wordt nog steeds gewacht.

De oorspronkelijke vergunning voor oprichting van deze cokesfabriek werd op 24 augustus 1900 verleend. De plannen - en tal van latere plannen - werden getekend door de (zeker niet onbekende) architect René Buyck. De eerste schepen die indertijd door de zeesluis van Zeebrugge kwamen vervoerden steenkool voor deze cokesfabriek. In 1929 werden nieuwe ovens gebouwd (hersteld en terug in dienst genomen in december 1945). In 1956 en 1959 werden respectievelijk 25 en 35 ovens bijgebouwd. De oude ovens van 1929 werden in 1959 stilgelegd.
Op het terrein bevinden zich zeer representatieve en vrij unieke cokes-ovens van verschillende generaties, een schitterend bureelgebouw, indrukwekkende opslagplaatsen en één van de laatste metalen gastanks die Vlaanderen nog bezit.
De site bezit - zoals ook gesteld in een ambtelijk verslag (28.04.1999) dat onze vereniging bereikte - een grote zeldzaamheidswaarde (al de andere cokesfabrieken in België zijn intussen verdwenen) en kunnen - net zoals in Duitsland, zie verder - basis vormen voor een toeristische en natuur-ontwikkeling. In elk geval, zoals ook medewerkers van de stad Brugge indertijd stelden "De fabriek is een ongemeen boeiende getuige van honderd jaar sociaal-economische geschiedenis van Brugge". 
De meeste van de bestaande gebouwen komen voor herbestemming in aanmerking, en kunnen in het gebied een belangrijke toeristische meerwaarde bieden - naast de ontegensprekelijke erfgoedwaarde van de site. Wat de mogelijkheden van dergelijke complexen zijn wordt op een schitterende wijze getoond in Duitsland (IBA Emscher Park). 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw gaat er uiteraard mee akkoord dat deze site in Zeebrugge gesaneerd wordt, doch is van oordeel dat zulks - net zoals in het buitenland op tal van plekken gebeurt - rekening moet houden met de waarde van het aanwezige erfgoed. Het is opvallend dat in Duitsland - met zijn bijzonder strenge milieunormen - twee cokesfabrieken behouden en zelfs als cultuurtoeristische attractiepool ontsloten worden. Eén daarvan (Zollverein) werd samen met het bijbehorend mijncomplex in 2001 ingeschreven op de Unesco-lijst van het Werelderfgoed (waar ook onze begijnhoven, belforten en de binnenstad van Brugge op voorkomen).
Het zou ons ten zeerste verwonderen indien de Vlaamse Overheid met buitenlandse voorbeelden voor ogen, gezien haar inzet voor het behoud en ontsluiting van erfgoed, en in het "Jaar van het Cultureel Erfgoed" erfgoedbehoud en milieu niet met mekaar zou kunnen verzoenen. 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vraagt daarom aan de Vlaamse Overheid om minstens een deskundig verslag te laten opstellen over de erfgoedwaarde van deze site en zijn onderdelen, en om binnen de saneringsplannen ook aandacht te besteden aan de erfgoedplanning ("heritage resource planning") voor dit complex. Het zou o.i. totaal onverantwoord zijn om - gezien de reeds gekende gegevens - "sanering" gelijk te stellen met "sloping", zonder dat alle alternatieven voor erfgoedbehoud minstens onderzocht werden.

De in Duitsland gebruikte methodiek kan hiervoor een basis en uitgangspunt bieden."

Tot zover de perstekst
Meer informatie en een uitgebreide fotoreportage op onze website op de reportagepagina over de site

Indien U de site wil helpen redden, stuur dan even een brief aan:

  • het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge, Burg 12, 8000 Brugge
  • de Bestendige Deputatie van W-Vlaanderen, P.A.C. Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 St.-Andries-Brugge
  • de Heer Paul Van Grembergen, Minister bevoegd voor Monumentenzorg en Cultuur,Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel
  • Mevr. Vera Dua, Minister van Leefmilieu en Landbouw, Em. Jacqmainlaan 20, 7de verd., 1000 Brussel (bevoegd voor de sanering van de terreinen)

 

Dit is de elektronische nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Deze berichtenlijst verspreidt regelmatig actueel nieuws over studie, behoud en ontsluiting van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen - en elders
Bezoek regelmatig onze website op : http://www.vvia.be
Steun onze werking en wordt lid !