Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - VVIA
VVIA-e-nieuwsbrief
09.12.2002

Inhoud van deze nieuwsbrief:

klik hier om je te abonneren
terug - return back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
 

 

 


Lidgeld 2003

Vanaf nu worden al de nieuwe leden automatisch geboekt op 2003 - dit betekent dat ze het laatste nummer van de jaargang 2002 van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek nog gratis ontvangen.

Volgend jaar bestaat de VVIA een kwarteeuw. Dat zal natuurlijk een aantal speciale inspanningen vergen - en koken kost geld. Vandaar dat we aan de leden vragen om spontaan hun lidgeld met een bedrag(je) te verhogen, met vermelding "kadootje kwarteeuw VVIA".

Het normale lidgeld van de VVIA bedraagt nog steeds

  • 20 euro voor individuele lidabonnés
  • 16 euro voor studenten, werklozen en gepensioneerden
  • 50 euro voor openbare diensten, overheidsinstellingen, bibliotheken en bedrijven
  • min. 200 euro als beschermend lidgeld

te storten op bankrekening KBC 462-7314161-68


 


VVIA-werking

Functie van penningmeester vakant : de VVIA is op zoek naar een vrijwilliger - bij voorkeur met enige boekhoudkundige kennis - die bereid is in te springen voor het bijhouden van de boekhouding van de vereniging, en die de beheerraad kan bijstaan inzake het financieel beheer. Kandidaturen richten aan de beheerraad, per e-mail (info@vvia.be) of per brief aan het VVIA secretariaat, Postbus 30 Gent XII, B-9000 Gent-12 (gelieve de "12" niet te vergeten !!!)

Op zaterdag 28 december organiseert de VVIA zijn jaarlijkse brainstormingsdag, waar we nadenken over de werking van de vereniging, wat we in de toekomst willen doen, en hoe we dat willen doen. Met onze 25ste verjaardag op komst zal dit zeker een belangrijke vergadering worden. VVIA-leden en afgevaardigden van aangesloten verenigingen die aan deze dag willen meewerken (pas op: het kan zijn dat je jezelf werk in je schoenen praat...) sturen een berichtje aan ons secretariaat (info@vvia.be) en krijgen dan tijdig de uitnodiging toegezonden.


 

Beleidsbrieven cultuur en monumentenzorg neergelegd in Vlaams Parlement

Minister Van Grembergen legde onlangs zijn 'Beleidsbrief Cultuur' en zijn 'Beleidsbrief Monumenten, Landschappen en Archeologie' neer in het Vlaams Parlement. Het zijn lezenswaardige stukken die een inzicht geven in het beleidsdenken van de minister en zijn kabinet. Op het vlak van cultuur wordt er o.m. gehandeld over het nieuwe archiefdecreet, de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten voor de bescherming van maritiem erfgoed, de erfgoedconvenanten, enz... Bij monumenzorg en archeologie gaat het o.m. over onderwater- en scheepsarcheologie, het varend erfgoed, de hervorming van de afdeling Monumenten en Landschappen, de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed, varend erfgoed, het Vlaams erfgoed dat tot Werelderfgoed erkend werd, restauratie, onderhoud en de financiering daarvan, enz...
De volledige tekst van de Beleidsbrief Cultuur vindt U op
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2002-2003/g1396-1.pdf
De tekst van de Beleidsbrief Monumenten, Landschappen en Archeologie vindt U op
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2002-2003/g1397-1.pdf


 

Westoria (Diksmuide) in problemen, ... en gered ?

Iedereen had dit al lang zien aankomen... Herinneren we dat het project in hoofdzaak met gemeenschapsgelden gerealiseerd werd (toerisme, Europese subsidies, provincie west-Vlaanderen, en naar we vernamen ook een maximale restauratiesubsidie van 80% - het gebouw is wettelijk beschermd en blijkbaar ook Nationale Loterij). Westoria ligt temidden van een immobiliënproject dat door dezelfde groep op poten gezet werd.
Sommigen durven Westoria steevast als voorbeeld aanhalen van hoe een museum er zou moeten uitzien... Flashy, met veel waw-gevoel, vol nieuwe technieken, en ... duur, voor toeristen. En dus minder voor het erfgoed ?
Minister Landuyt is een Westvlaams politicus (SP.a, Minister van Toerisme), Aimé De Simpel wss ook een westvlaams politicus (VLD).
Voor een eerlijke investering in erfgoedprojecten is er meestal geen geld...

Voor wie Westoria niet kent : http://www.westoria.be/

From: informatieambtenaar <persberichten@VLAANDEREN.BE>
Subject: Minister-president Dewael wil Westoria redden
To: PERSMEDEDELINGEN@VERZENDLIJST.VLAANDEREN.BE

Vlaams minister-president Patrick Dewael heeft beslist een overleg op te starten over Westoria in Diksmuide. Dit toeristisch hefboomproject vertelt het verhaal van de Westhoek in een attractief streekmuseum. Sedert de opening in 2000 kent Westoria een groot aantal bezoekers.
Op dit ogenblik wordt echter een vereffening overwogen omdat het project een schuldenlast torst van 3,25 miljoen euro (131 miljoen frank). Om het project aantrekkleijk en toegankelijk te maken dienden zware investeringen te gebeuren.
Minister-president Dewael zou het sterk betreuren indien het initiatief in Diksmuide verloren zou gaan. De investeringen van de verschillende publieke en private partners zouden dan helemaal weggegooid geld zijn. Bovendien meent Dewael dat het project totnogtoe onvoldoende kansen heeft gekregen om zich waar te maken.
Daarom nam Dewael het initiatief om met alle betrokkenen te overleggen over de redding van Westoria.
Vlaams minister van Toerisme Renaat Landuyt stemt met dit initiatief in. Naast het kabinet van Landuyt worden ook de provincie West-Vlaanderen, het stadsbestuur van Diksmuide, Toerisme Vlaanderen, de private investeerder Groep De Simpel en de directie van Westoria op dit overleg uitgenodigd.
Volgens Dewael is de Vlaamse Regering bereid bijkomende middelen vrij te maken voor Westoria,wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de toekomstige draagkracht van het project gewaarborgd is. Dit houdt in dat het project een inhoudelijke bijsturing moet krijgen die toelaat de exploitatiekosten te drukken. Westoria moet op termijn zelfbedruipend worden.


 

Vinkemolen

Sedert jaren probeert de gemeente Zwalm de restauratie van de Vinkemolen - en de vereniging die zich ervoor inzet - lam te leggen. Allerhande pesterijen, zoals het weigeren van een bouwvergunning, het weigeren van subsidiëring zorgden in het verleden reeds voor een gespannen situatie.
Nu zit het er opnieuw bovenarms op tussen de Zwalmse burgemeester Basiel Eeckhout en de vzw Vinkemolen - de gemeente weigert het voorschot op de restauratiesubsidie uit te betalen waar de vzw recht op heeft.
Het verhaal van deze molenhatende burgervader vind je op onderstaande websites, wie de vzw Vinkemolen op één of andere wijze wil helpen neemt contact op met:

 vzw Vinkemolen, Wijlegem 1 te 9630 Zwalm, Tel.& fax: 055.496892; geertwisse@belgacom.net

 Informatie over de Vinkemolen vind je op :


 

Campagne voor een 'Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed': 2006

Tijdens een vergadering in Parijs ter gelegenheid van het 'Salon International du Patrimoine Culturel' evalueerde E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor het Industrieel en Technisch Erfgoed de campagne om - net zoals in 1975 een Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed plaatsvond - in Europa een speciaal jaar te wijden aan het industrieel en, technisch erfgoed - toch hét meest typerende erfgoed van Europa. Ondanks het feit dat de Europese instellingen na een aantal vroegere minder geslaagde campagnes de kat uit de boom blijven kijken (maar "met grote belangstelling") breekt de boodschap in Europa steeds meer door. Op dit ogenblik hebben een 80-tal verenigingen uit verschillende Europese landen reeds hun steun toegezegd.
In 2003-2004 wil E-FAITH in verschillende landen informatiebijeenkomsten organiseren, de praktische organisatie kan dan ergens in de tweede helft van 2004 starten, om het jaar zelf te laten doorgaan in 2006. Dit werd ook aan het publiek toegelicht tijdens een informatiesessie die ook in het Salon du Patrimoine doorging, op zaterdag 9 november j.l. Tijdens deze sessie bleek duidelijk dat - zelfs indien de Europese instellingen passief zouden blijven - 2006 een bruisend industrieel-archeologisch jaar zal worden. De stuwkracht van entoesiaste verenigingen en organisaties zal daarvoor borg staan. E-FAITH maakte ook duidelijk dat zij het initiatief vanuit de basis willen zien groeien, gedragen en gestuwd door ontelbare niet-gouvernementele organisaties in de lidstaten en regio's.
Op dit ogenblik wordt aan alle organisaties gevraagd om het Manifest voor het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed te ondertekenen - en zo duidelijk te maken dat zij deze idee ondersteunen. Het Manifest is in verschillende talen beschikbaar (zelfs het Esperanto en het Latijn) op de website van E-FAITH: http://www.e-faith.org (deze website zal tegen begin 2003 volledig verbouwd worden - vandaar dat U op dit ogenblik nog maar een beperkt aantal pagina's kunt consulteren)


 

Nederland: Stoomgemaal Cruquius werkt weer

Op 4 juni j.l. stelde Kroonprins Willem-Alexander het wereldberoemde stoomgemaal De Cruquius in de Haarlemmermeer opnieuw in bedrijf. Niet met stoomkracht maar hydraulisch, dankzij de jarenlange inzet van de vrijwillige medewerkers van dit unieke museumgemaal.
De Cruquius is één van de drie stoomgemalen waarmee de Haarlemmermeer tussen 1848 en 1852 werd drooggemalen. Nooit eerder ter wereld was stoomkracht succesvol toegepast voor het droogmalen van zo'n groot gebied. Op 19 april 1848 werd De Cruquius in bedrijf gesteld, om na ruim 84 jaar trouwe dienst definitief stilgelegd te worden op 10 juni 1933. Daarna gebeurde er iets unieks in een tijd waarin er in Nederland nog geen monumentenwetgeving bestond: het gemaal werd niet gesloopt, maar door het polderbestuur overgedragen aan het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs om het als technisch monument te behouden.
Sindsdien is De Cruquius ingericht als een drukbezocht museum. De stichting De Cruquius zorgt met veel vrijwilligers sinds1933 voor het onderhoud en beheer. Deze stichting had al lang de wens om de ingeslapen mastodont weer tot leven te brengen. Dit is nu na jaren van voorbereiding uiteindelijk gelukt. Tegelijkertijd is de vaste tentoonstelling aantrekkelijker ingericht en zijn de bezoekersvoorzieningen verbeterd. Een halfondergrondse nieuwbouw met panoramaruit biedt een fascinerend zicht op de balans-armen.

U kunt het gemaal ook virtueel bezoeken via http://www.cruquiusmuseum.nl


 

Nederland: Sluis 19 in Maastricht gerestaureerd

Onlangs werd in Maastricht de restauratie van Sluis 19 afgerond. Hiermee kon de eveneens gerestaureerde historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen weer in ere worden hersteld. En daar blijft het niet bij. Sluis en vaarroute maken deel uit van de herontwikkeling van de totale noordelijke stadsrand van Maastricht. Het is dus een goed voorbeeld van het inpassen en benutten van cultuurhistorisch erfgoed in een grootschalige stedelijke ontwikkeling.
Om de ontwikkelingen in de noordelijke stadsrandin goede banen te leiden heeft de gemeente Maastricht een stedenbouwkundige visie ontwikkeld, het Masterplan Belvédère (zie http://www.belvedere-maastricht.nl), verwijzend naar de groeve waar de oudste prehistorische menselijke resten in Nederland gevonden zijn. Andere historische relicten in het gebied zijn onderandere de overblijfselen van de 17de eeuwse vestigingsgordel rond de stad.
Ook de vroege industriële ontwikkeling van de stad heeft een duidelijk stempel op het gebied gedrukt. Het Bassin (zie: http://www.bassin.nl), de Zuid-Willemsvaart, de industriële complexen van het Sphinxterrein en een arbeidersbuurt van architect A. Boosten uit 1935 zijn enkele voorbeelden. Kortom, het is een gebied dat doordrenkt is met vele (beschermde) cultuurhistorisch waardevolle gebouwen,structuren en gebieden.
Dit erfgoed werd indertijd door de stad Maastricht in beeld gebracht in een Cultuurhistorische Verkenning. De 'verkenning' maakte deel uit van het grote scala aan studies en uitgangspunten die geleid hebben tot het Masterplan Belvédère.
In heel de ontwikkeling van het gebied is de Zuid-Willemsvaart een belangrijk structureel element. Het onder Willem I gerealiseerde kanaal verbond Maastricht via het huidige Belgisch-Limburg met het noorden van Nederland. Nu wordt het kanaal een historische vaarroute met toekomstwaarde. Het startpunt van de begin september plechtig ingehuldigde Historische Vaarroute Maastricht-Vlaanderen ligt in het Bassin, de oude binnenhaven van Maastricht. De toespraak van staatssecretaris van Defensie Cees van de Knaap kunt U op internet lezen op: www.mindef.nl/nieuws/toespraken/content/040902_vaarroute.html
Om de doorgang van de vaart richting Vlaanderen mogelijk te maken moest eerst sluis 19 in Maastricht aangepast en gerestaureerd worden. Voor de restauratie diende de oorspronkelijke situatie als uitgangspunt. En op de bediening van de ophaalbrug na is de sluis nu weer precies zoals zij bijna 180 jaar geleden was. Het sluiscomplex heeft dubbele houten sluisdeuren, een ophaalbrug en een bedieningsinstallatie uit 1929.
Het is voor Vlaanderen nu een uitdaging om zorgzaam om te gaan met de Zuid-Willemsvaart op ons grondgebied, o.m. via Bocholt/Lozen.

 

09.12.2002

Dit is de elektronische berichtenlijst van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Om van de lijst geschrapt te worden zendt U een bericht met "VVIA NOMAIL" in het subject-venster aan info@vvia.be

Deze berichtenlijst verspreidt regelmatig actueel nieuws over studie, behoud en ontsluiting van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen - en elders
Bezoek regelmatig onze website op : http://www.vvia.be