VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

BESCHERMD ERFGOED

 

Nadat we het bericht van 11 december 2012 gelezen hadden in de Internetkrant 'Das Ist Rostock.de' en de uitlatingen in de Schweriner Volkszeitung van 3 januari j.l., gingen we even op zoek en vonden de Einzeldenkmalliste der Hansestadt Rostock - dit is de monumentenlijst van de stad (08.01.2013)
En, inderdaad, wat lazen we onder de "S" als beschermd monument : Stadthafen, Liegeplatz 72: MS "Georg Büchner". Het schip blijkt dus inderdaad voor te komen op de lijst van het in Rostock beschermde erfgoed.
Uit onze informatie bleek dus dat het schip vooraleer het verkocht kon worden eerst van de erfgoedlijst zou moeten afgevoerd worden, doch dat zulks niet gebeurd was.
Oeps, procedurefoutje...

VVIA deelde dit onverwachte en ongelooflijke nieuws op 9 januari mee aan iedereen die betrokken was bij de actie voor het behoud van de Charlesville, en ook aan de Vlaamse overheid - de resultaten daarvan deelde Minister Bourgeois mee in de commissie van het Vlaams Parlement op 16 januari

Wij probeerden de erfgoeddiensten van Rostock vanaf 9 januari te contacteren, doch kregen geen antwoord (Herr Writschan, die het dossier beheerde). De man was afwezig, niet bereikbaar, nadien "ziek".
Op 15/11/2013, 13:00 stelden we op onze informatiepagina over de Charlesville:
--> ondanks al onze pogingen sedert meer dan een week blijken de Duitse erfgoeddiensten niet op onze e-mails te antwoorden, en telefonisch slagen we ook er ook niet in om de verantwoordelijken aan de lijn te krijgen... Zou er een probleem zijn met de Georg Büchner ????

Volgens onze eigen opzoekingen en deze van enkele collegae in Duitsland kregen we onomstotelijk bevestiging dat de Georg Büchner wel degelijk op de 'Denkmalliste' stond. Wij gingen ook de Duitse wet- en regelgeving na, en plaatsten al deze informatie op onze webpagina (12.01.2013). 
De eindbevoegdheid berust bij de Landeskreis Mecklenburg-Vorpommern.
De regeling voor bescherming van erfgoed is vervat in het
'Denkmalschutzgesets' van 06.01.1998, gewijzigd door de wet van 23.05.2006
Door het feit dat de Georg Büchner/Charlesville op de lijst is opgenomen, is wordt het schip per definitie beschouwd als zijnde van een 'bijzonder' belang, anders zou de vermelding op de 'Denkmalliste' niet nodig zijn : "Die Denkmallisten führen die unteren Denkmalschutzbehörden getrennt nach Bodendenkmalen, Baudenkmalen und beweglichen Denkmalen. Bewegliche Denkmale sind nur einzutragen, wenn dies wegen ihrer besonderen Bedeutung, die auch in einem historischen Ortsbezug liegen kann, angebracht erscheint"
Wijzigingen aan de erfgoedlijst is maar mogelijk na advies van de bevoegde diensten, "nach Anhörung der Denkmalfachbehörde vorgenommen werden".

Door opname op de erfgoedlijst van Rostock is het schip beschermd door een aantal paragrafen uit de wetgeving, :

 • Paragraaf 6 : de eigenaar, of beheerder van het goed is verplicht dit oordeelkundig te onderhouden en te bewaren, conform de wetgeving ivm monumentenzorg. De vorige eigenaar (Förderverein Traditonsschiff) kon dit niet meer doen, dus logischerwijs is dit de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar (tot nu toe officieel onbekend). Toen de vorige eigenaar niet meer in staat was het goed te onderhouden heeft de stad Rostock haar voorkooprecht (paragraaf 22) niet uitgeoefend.
 • Paragraaf 7 : Voor volgende acties is er een toestemming vereist van de bevoegde instanties : vernietigen, veranderen of verplaatsen. In dit geval is het ofwel een verhuis, ofwel een vernietiging, dus een aanvraag moet ingediend zijn bij de bevoegde diensten, in dit geval het Ambt für Kultur und Denkmalpflege van de stad Rostock. De verantwoordelijke ambtenaar is Werner Thomas, Amtsleiter Amt für Kultur und Denkmalpflege, Warnowufer 65 D-18057 Rostock, e-mail: kulturamt@rostock.de en zie ook gegevens hierboven, tel. (+49)20852-50, fax (+49)20852-48, zie organigram van de diensten van de stad Rostock)

  De stad kan slechts toestemming verlenen voor de afbraak (en het schrappen van de monumentenlijst ?), na advies van het Landesambt (deelstaatniveau dus). In hoever dit bindend of vrijblijvend is nog onduidelijk.
  De verantwoordelijke dienst bij de Landeskreis Mecklenburg Vorpommern is het
  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, abt. Archäologie und Denkmalpflege: Genehmigungsrechtliche Beteiligungsverfahren, met als leidinggevende ambtenaren: Martina Bohnsack, tel. (+49)385-58879312, m.bohnsack@kulturerbe-mv.de en Evelin Beuthling, tel (+49)385-58879311, e.beuthling@kulturerbe-mv.de
  Verantwoordelijke voor 'technische Kulturdenkmale' is Annette Krug, tel. (+49)385-58879326,
  a.krug@kulturerbe-mv.de. Vanuit het kabinet van Minister Bourgeois werd o.m. met deze dame contact gelegd, en haar e-mail over de Georg Büchner werd op 16 januari in de Commissie van het Vlaams Parlement voorgelezen.

Schrapping van de erfgoedlijst mogelijk

De bescherming van een historisch monument kan onder bepaalde voorwaarden opgeheven worden, o.m. in de gevallen waar de kosten te koog oplopen. Dit moet dan echter grondig bewezen worden. Zie : Gemeinsame Hinweise der obersten Bauaufsichtsbehörde und des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege zur Ermittlung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit/Unzumutbarkeit auf der Grundlage des jährlichen Gesamtertrages

Het lijkt dus dat de monumentenzorg de bevoegdheid van de Landeskreis is, maar dat toch de stad een toestemming zou kunnen geven tot wijziging van de status, na een advies van de Landeskreis.
Deze schrapping was niet gebeurd , hetgeen ook in de plaatselijke pers bekend gemaakt was:
Op 9 januari heette het nog in de pers: "Der Bescheid, mit dem die Stadt einer Verschrottung des ehemaligen Schiffes der Deutschen Seereederei zustimmt, steht zwar noch aus, ist aber nur noch Formsache. Mit ihm erlischt auch der Status des Schiffes als Denkmal der Hansestadt Rostock." Op dat ogenblik was het schip in elk geval dus nog niet officieel van de Erfgoedlijst afgevoerd...

In dat verband kregen we op 15.01.2013, 09:24 ook een bericht binnen van een erfgoedorganisatie in Rostock, die voor ons de zaken natrok. Daaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat het schip reeds van de erfgoedlijst geschrapt werd, maar ook dat het hoofd van de dienst monumentenzorg heel de week ziek is en dat zijn medewerksters niet op de hoogte zijn van de problematiek van het schip...
Daarom werd de raad gegeven rechtstreeks contactop te nemen/bezwaar in te dienen bij de
burgemeester, Roland Methling.
Wij citeren:

So haben wir Ihre mail an das Denkmalamt der Hansestadt Rostock, Herrn Peter Writschan, weitergeleitet. Bei einem heute versuchten telefonat mit ihm mussten wir aber leiter erfahren, dass er diese ganze Woche krank geschrieben ist. Seine Mitarbeiterinnen kennen den aktuellen Stand der Problematik "Georg Büchner" nicht.
Aus der Denkmalliste der Hansestadt Rostock geht eindeutig hervor, dass das Schiff unter Denkmalschutz steht
(...). Damit is ausgesgt, dass der Denkmalschutzstatus des Schiffes noch aufzuheben ist, falls es noch nicht geschehen ist.
Da hier offensichtlich die Zeit drängt, kan ich Ihnen nur empfehlen, Ihre Anfrage an den obersten Dienstherren von her Writschan, also den Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock, Herrn Roland Methling zu richten (...)
Im Internet können Sie
(...) sowie in der aktuellen Presse erkennen, dass es viele Rostockern nicht leicht fällt, dieses Schiff zu verschrotten. Viele hätten sich gewünscht dass es nach Antwerpen zurück findet"

In een ander bericht van Duitse collegae, ook op 15.01.2013, 17:03 ontvangen, wordt er ook op gewezen dat er geen aanwijzingen zijn dat de monumentenstatus van het schip reeds opgeheven zou zijn. En wordt de raad gegeven officieel protest en bezwaar in te dienen bij het:

Amt für Kultur und Denkmalpflege, Frau Uta Jahnke, Stadtkonservatorin Denkmalpflege
Strandstrasse 97 (Mönchentor), D-18055 Rostock
Telefon: (+49)(0)381.25219-14, Telefax: (+49)(0)381 25219 -21
en bij het
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
Domhof 4/5, D-19055 Schwerin
Tel.: (+49)(0)385.58879111, Fax: (+49)(0)385.58879344

In de commissievergadering van het Vlaams Parlement, op 16 januari, citeerde minister Bourgeois een e-mail van Annette Krug, Landeskonservator van het Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vormpommern: "Fest steht weiterhin, dass bei jetzigem Kenntnisstand einer Verschrottung des Schiffes durch die Landesdenkmalpflege nicht zugestimmt wird.”

22/01/2013, 10:16 : van onze informant in Rostock: Der Denkmalpfleger Peter Writschan (Denkmalpflegeamt Rostock) ist laut Amtsgerichtseintrag vom Juni 2011 stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Traditionsschiff Rostock e.V.. Der Verein und damit auch er hat jetzt die Georg Büchner zu einem hohen Erlös für den Verein nach Litauen oder Lettland verkauft.
Met andere woorden: de man van monumentenzorg is voorzitter van de vereniging die het schip uitbaatte en het nu ook verkocht aan een sloper. 
Menging van belangen ???


Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,