VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

Toestand einde maart 2013
- een onthullend artikel van 'Das ist Rostock'

bijgewerkt: 02.04.2013

 

 

 

 

Einde maart 2013 maakte het Duitse internet-magazine een stand van zake op.
Ze gingen niet alleen na wat er de toestand in Rostock was, maar staken ook hun licht op in Vlaanderen en in Antwerpen, bij organisaties en overheidsdiensten.
Er waren opmerkelijke vaststellingen, o.m. over de verklaringen van de havenkapitein begin januari, dat het schip graties (elders heette het 'voor 1 euro') aan de Stad Antwerpen aangeboden werd - maar dat deze nooit op het aanbod reageerde. Dit verhaal werd naar de schroothoop verwezen...

Het artikel 'Schrott-Käufer ist raus, Belgier sind am Wirbeln' verscheen op de pagina's van 'Das ist Rostock' op 28.03.2013.

Omdat niet iedereen vlot Duits verstaat, lieten wij door één van onze (professionele) vertalers een vertaling van het artikel maken. Het oorspronkelijke artikel kan U via bovenstaande doorklikverbinding consulteren.

[vertaling]

Schrootopkoper eruit, Belgen druk in de weer.

Op het internet gonst het van geruchten als zou de 'Georg Büchner' nu toch op de schroothoop belanden. Maar, zoals dat gaat met geruchten, ze zijn niet waar. De curator en het hoofd van de dienst Monumentenzorg van Mecklenburg-Vorpommern [waaronder Rostock valt] zijn het bij een gesprek eens geworden: het schip gaat pas naar de schroothoop als er absoluut geen hoop meer is dat het kan worden behouden.

'Meer dan 20 geïnteresseerden, die het schip willen behouden, hebben zich aangemeld. De meeste van die kandidaat-kopers zijn echter niet echt ernstig te nemen. Alleen de Belgische interesse lijkt geloofwaardig en is niet onaantrekkelijk', zegt Dr. Michael Bednorz, hoofd van de Dienst Cultuur en Monumentenzorg in Schwerin. Bednorz' administratie zal op zeer korte termijn alle geïnteresseerden in Rostock uitnodigen. 'In de loop van de volgende weken zien we wie bij zijn bod blijft, na het schip gezien te hebben.' Interesse hebben is immers één ding, het andere is het geld bij elkaar krijgen voor dat behoud.

'Wij doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het schip in zijn geheel als monument te behouden', zegt hetzelfde hoofd van de administratie in Schwerin. 'Voorbije vrijdag [dit was: 22.03.2013] zijn we in een gesprek met de curator van de vzw [= het 'Förderverein'] overeengekomen dat verschroting eerst dan ter discussie staat, als alle andere mogelijke opties om het schip te behouden uitgeput zijn.' Daarom heeft de Rostockse advocaat zich bereid verklaard om de vereiste voorwaarden te creëren, zodat 'het schip vrij is van rechten van derden: de oude verkoopovereenkomst wordt dus niet door de curator erkend'. De tot nu toe nergens bij naam genoemde koper, die het schip wilde laten verschroten - althans volgens inlichtingen van de verkoper in Litouwen - zou eveneens de kans krijgen een conceptvoorstel in te dienen tot behoud van het schip.

Zolang de 'Georg Büchner' in de stadshaven van Rostock ligt, kost dit geld. Liggeld, bewaking, ook de curator kost geld en intussen ook een aantal herstellingen aan het schip, 'dat schade heeft opgelopen door waterinsijpeling. Het lek is intussen hersteld' zegt Michael Bednorz. Deze zijn echter gering in vergelijking met de bedragen die het behoud van het schip zullen kosten. "Wanneer er een nieuwe eigenaar is dan zullen we kijken wie die kosten zal betalen"

In België zijn intussen een aantal organisaties en administraties druk in de weer om uit te zoeken hoe ze hun laatste nog bewaarde 'Congoboot' terug naar België kunnen krijgen én kunnen behouden. Officiële instanties in Antwerpen zeggen dat 'zijzelf en de publieke opinie pas einde december vernomen hebben, dat de toekomst van het schip ter discussie stond'. Op vraag van Dr. Sybille Bachmann, afgevaardigde van het 'Burgerforum' in Rostock, bevestigde de stedelijke administratie in Rostock dat tot op dat ogenblik uitsluitend onderhandeld werd tussen de vereniging 'Watererfgoed Vlaanderen' en haar voorzitter Eric Van Hooydonck enerzijds en de vzw van de Georg Büchner anderzijds. Noch de stad Antwerpen, noch de Vlaamse regering werden bij die onderhandelingen betrokken.

Intussen is een commissie binnen de Vlaamse regering belast met de toekomst van de 'Georg Büchner'. 'Jammer genoeg worden pas sinds half februari onderhandelingen gevoerd met Schwerin. Hadden we dit alles eerder geweten, zouden we al een jaar eerder hebben kunnen beginnen, eerst en vooral om de financiering maar ook om de administratieve vergunningen voor het behoud van het schip rond te krijgen,' zegt een Antwerpse insider. Beide dingen liggen moeilijk en zijn tijdrovend. 'De bescherming van het schip in België alleen al vereist een zeer complexe procedure, in de regel 18 maanden - vanaf het ogenblik, dat het schip zich in België bevindt.' Het op gang brengen van zo'n financiering is in dit geval nog moeilijker dan gebruikelijk omdat 'niemand weet, hoeveel geld dit gaat kosten. Een half miljoen euro? Eén miljoen? Twee miljoen? Onze regering kan ook geen blanco check uitschrijven.'

Pas nu, na het gesprek tussen Michael Bednorz en de curator van de vzw [= het 'Förderverein'], is er duidelijkheid over de rechten van de koper, die het schip van de vzw wilde afkopen.

Niemand kan zeggen hoe lang het nog duurt voor duidelijk wordt, of de 'Georg Büchner' in Antwerpen daadwerkelijk een onderkomen kan krijgen. Men wil wel zo snel mogelijk een delegatie naar Rostock sturen om het schip onder de loep te nemen. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) heeft bovendien bij de organisatie voor Europees Cultuurerfgoed 'Europa Nostra' het dossier van de Georg Büchner ingediend voor het programma van 'de zeven meest bedreigde monumenten van Europa'. De prijswinnaars worden bekend gemaakt half juni in Athene - maar dat betekent nog niet noodzakelijk dat aan deze prijs financiële ondersteuning verbonden is. De organisatoren van de campagne beloven dat de programmapartners 'in nauw overleg met de lokale beleidsmakers realistische en duurzame actieplannen zullen ontwikkelen om het monument in kwestie te bewaren' - financieringsvoorstellen met EU-subsidies of kredieten van banken, die aan dit programma deelnemen, inbegrepen.

Los daarvan, wordt volgens Vlaamse bronnen alles in het werk gesteld om private en openbare fondsen bijeen te brengen voor dit schip, dat voor België een belangrijke getuige is van zowel zijn koloniale geschiedenis als zijn scheepsbouw.

 

 

 

 

 

Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,